วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมในห้องเรียนการใช้โปรแกรม Padlet ในการเลือกใช้ creative common

 

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ยินดีต้อนรับ
  ชื่อ นายชินพงศ์              นามสกุล  จุลบุตร
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการ(คศ.2)  ตำแหน่งเลขที่ 107382
                      โรงเรียนควนเนียงวิทยา ตำบล รัตภูมิ  อำเภอ ควนเนียง    จังหวัด สงขลา 
                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา 16 (สงขลา-สตูล)