ชุมนุมคอมพิวเตอร์เซอร์วิส


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซ่อมแซมดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ในการเรียน นอกเหนือจากในบทเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้
4. เพื่อให้นักเรียนมีจิตอาสาในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


 ภาพกิจกรรมชุมนุมคอมเซอร์วิส