วันอาทิตย์

บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

https://drive.google.com/file/d/1t2IQXB6Zij65nQS8aDEnq0j6L8AZyeUS/view?usp=sharing